Nasz czytelnik Pan Marcin znalazł oraz podesłał ciekawy  projekt dotyczący dróg  m.in. naszej gminy. Jeśli projekt zostałby zrealizowany byłoby super.

TYTUŁ PROJEKTU:  Integracja sieci dróg zarządzanych przez samorząd z drogami S5 i S11 oraz z autostradą A2.

Chodzi dokładnie o przebudowę odcinków dróg powiatowych w celu integracji z drogami S5, S11 oraz autostradą A2.

Nas interesuje głównie przebudowa odcinkówNr 2410 P Kleszczewo – Gowarzewo – SwarzędzNr 2429P Poznań – Tulce i 2438 P Tulce – Gowarzewo. Odcinki tych dróg należą do podstawowej sieci dróg powiatowych powiatu poznańskiego i Metropolii Poznań. Stanowią połączenia promieniście wychodzące z miasta Poznania do sąsiednich gmin, powiązania międzygminne, obwodnicowe oraz integracyjne z węzłami drogowymi na sieci dróg szybkiego ruchu : autostradą A2 i drogami ekspresowymi S5 i S11. Nawierzchnie wnioskowanych odcinków dróg powiatowych znajdują się w stanie technicznym niezadawalającym, a wyposażenie techniczne tych dróg nie jest przystosowane do wzrastającego natężenia ruchu drogowego.

Poszczególne odcinki dróg przedstawiają się następująco :

Nr 2410 P Kleszczewo – Gowarzewo – Swarzędz
Droga powiatowa stanowi podłączenie gminy Swarzędz do sieci dróg szybkiego ruchu – węzła Kleszczewo na drodze S5 Wschodniej Obwodnicy Miasta Poznania. Droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m, która znajduje się częściowo w stanie krytycznym i średnim. Droga przebiega przez kilka miejscowości, z których największa jest wieś Gowarzewo z licznymi nowymi osiedlami domków jednorodzinnych.

Uzasadnienie realizacji : Najbliższe połączenie stosunkowo dużego miasta Swarzędza z węzłem Kleszczewo na drodze S5 oddalonego o 3 km od węzła Poznań Wschód na autostradzie A2 daje możliwość jazdy w kierunku Warszawy i Berlina
Droga wymaga poszerzenia jezdni do 6 m i jej wzmocnienia do 100 KN/oś. W obszarach zabudowanych wymagana jest budowa chodników i zatok autobusowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej. W miejscowości Gowarzewo występuje potrzeba budowy lewoskrętu na drogę powiatową w kierunku Tulec ( Poznania) i ronda na skrzyżowaniu w kierunku Kostrzyna. W uzgodnieniu z władzami gminnymi Swarzędza, Kleszczewa i Kostrzyna należy uwzględnić potrzeby budowy ścieżek rowerowych. Pas drogowy będzie wymagać częściowego poszerzenia – nabycia nieruchomości.Według prognozy ruchu na 2020r dla Aglomeracji Poznańskiej zakłada się stosunkowo duże natężenie jak dla kategorii drogi powiatowej ruchu wynoszące średnio 4000 pojazdów na dobę.Przebieg drogi ma charakter drogi promieniście wychodzącej z miasta Poznania poprzez miasto Swarzędz do siedziby gminy Kleszczewo. Droga na odcinku Zalasewo – Rabowice do Swarzędza została już przebudowana i znajduje się w dobrym stanie technicznym.


W ramach Projektu 3 programu ZIT proponuje się przebudowę ciągu 2- ch dróg powiatowych nr 2429 P i 2438 P Poznań – Tulce – Gowarzewo, które stanowią najbliższe połączenie siedziby gminy Kleszczewo z miastem metropolitarnym Poznaniem.

Nr 2429P Poznań – Tulce i 2438 P Tulce – Gowarzewo 
Drogi powiatowe stanowią najbliższe połączenie siedziby gminy Kleszczewo z miastem metropolitarnym Poznaniem łącznie z częścią drogi nr 2410 P odc. Kleszczewo – Gowarzewo ujętą do przebudowy w ramach programu ZIT. Ciąg drogowy posiada jezdnię o szerokości 5,5 m znajdującą się częściowo w stanie krytycznym i średnim. Pierwszy odcinek od granicy miasta Poznania do stosunkowo dużej miejscowości Tulce na długości około 200 m przebiega przy dużym nowym osiedlu mieszkaniowym – blokowym. W miejscowości Tulce na długości około 200 m występuje nieciągłość drogi powiatowej po trasie drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Tulce – Żerniki. Na odcinku Tulce – Gowarzewo droga na znacznej długości przebiega wzdłuż nowych osiedli domków jednorodzinnych.Po trasie drogi przebiega linia autobusowa Poznań – Kleszczewo.

Uzasadnienie realizacji : Duże miejscowości Tulce i Gowarzewo łączą się z węzłem Koninko na drodze ekspresowej S11 Poznań – Kórnik poprzez cztero – kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 433. Droga wymaga poszerzenia jezdni do 7,0 m na odcinku Poznań – Tulce i do 6,0 m na odcinku Tulce – Gowarzewo oraz wzmocnienia nawierzchni odpowiednio do 100KN/oś i 80 KN/oś.
Ze względu na lokalizację dużych osiedli mieszkaniowych na całej długości występuje potrzeba budowy ścieżki rowerowej, a w samych miejscowościach chodników i zatok autobusowych.
Droga przebiega promieniście z miasta Poznania do siedziby gminy Kleszczewo. Według prognozy ruchu dla Aglomeracji Poznańskiej na 2020 r przewiduje się stosunkowo duże natężenie ruchu wynoszące 4310 pojazdów na dobę na odcinku Poznań – Tulce i 1220 pojazdów na dobę na odcinku Tulce – Gowarzewo.


 

Poniżej zamieszczamy projekt/dokument w którym owe informacje się znajdują. Dziękujemy Panie Marcinie.

 

Zit s5 s11 a2

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE