Przewodniczący Rady Gminy  informuje, że XXII Sesja  Rady Gminy, odbędzie  się dnia  30 listopada  2016r.  (środa)  o  godz. 16.00   w budynku  Ośrodka Kultury ul. Poznańska  6.

 

 

 

 

 

 1. Otwarcie.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad zpoprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowejna 2016r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej wmiejscowości  Kleszczewo.
 14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie.