Pamiętajmy o systematycznym wykaszaniu chwastów i wysokich traw rosnących na niezagospodarowanych działkach.

Porastająca na działkach roślinność stanowi przede wszystkim zagrożenie pożarowe w pobliżu zabudowań, a także powoduje rozsiewanie chwastów na sąsiednie działki, na których właściciele dbają o estetyczny wygląd swoich posesji.

Regulują to przepisy prawa miejscowego tzw. Uchwala Rady Gminy, a dokładnie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Pamiętajmy o tym! 

Pisaliśmy dokładnie rok temu o tym, Gmina rozsyłała wtedy pisma z nakazem koszenia działek .

Aktualizacja: Na prośbę czytelników podajemy kontakt do osoby, która wykonuje (ciągnikiem) usługi koszenia tel. 668 349 496

Co zrobić ze skoszoną trawą?

Skoszona trawa jest odpadem, którego należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skoszona trawę oraz inne odpady zielone można zagospodarować we własnym kompostowniku. Uzyskany materiał bardzo dobrze nadaje się do ponownego wykorzystania w ogrodzie.

Można również bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przekazywać do firmy, która odbiera odpady komunalne z posesji. Odpady zielone odbierane są bezpośrednio z posesji od kwietnia do października, co 2 tygodnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W tym celu ściętą trawę należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach, dostarczonych przez firmę odbierającą odpady, nakleić kod kreskowy i wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów.

Więcej informacji nt. odbioru odpadów zielonych z posesji można uzyskać w Delegaturze Związku Międzygminnego GOAP umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.goap.org.pl lub na infolinii 61 624 22 22.