W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gowarzewo, pragnę poinformować, że w pierwszej kolejności Gmina zmierza do rozwiązania problemu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających powstanie i efektywne funkcjonowanie placówki Policji.

W wyniku długotrwałych starań zapadła decyzja o utworzeniu w Kleszczewie Ogniwa Prewencji Policji – placówki dysponującej większymi możliwościami skutecznego działania. zarówno ze względu na otwartą formułę stanu etatowego (na starcie wzrost liczby przydzielonych etatów z 4 do 6), jak również szerszy zakres zadań policjantów. Ważną zmianą w stosunku do działających dotąd Zespołu a następnie Rewiru Dzielnicowych jest zasada, że miejscem pracy Policjantów jest Ogniwo Prewencji w Kleszczewie. Ogniwem zarządza, wykonujący swe obowiązki na miejscu kierownik. Działające od 1 sierpnia Ogniwo organizacyjnie zostało podporządkowane Komisariatowi Policji w Swarzędzu – i w tym przypadku na korzyść obsługującej gminy Swarzędz i Kleszczewo jednostki przemawia dwukrotnie większa liczba etatów, całodobowa praca, jak również możliwość skrócenia czasu dotarcia na miejsce zdarzenia (bliższa odległość do miejscowości, w których występuje największa liczba wykroczeń oraz brak przeszkody w postaci przejazdu kolejowego). Argumentem, który przesądził o zmianie negatywnego stosunku do tworzenia placówki Policji w stosunkowo niewielkiej gminie była determinacja z jaką nasz Samorząd działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na swoim terenie. W odpowiedzi na argumentację przedstawioną w związku z likwidacją Komisariatu w Kleszczewie (przede wszystkim zbyt mała liczba mieszkańców, ale pośrednio także koszty utrzymania placówki) Gmina Kleszczewo zapewniła pomieszczenia na siedzibę dla wyodrębnionej z komisariatu w Kórniku jednostki, wyposażyła w sprzęt biurowy i co niezwykłe, ponosi w całości koszty eksploatacyjne. W sytuacji braku satysfakcjonujących efektów tej formuły, zadeklarowaliśmy stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla placówki o wyższym stanie etatowym poprzez wybudowanie nowej siedziby dla placówki Policji, jak również partycypację w kosztach zakupu radiowozu. Już w najbliższych tygodniach Policjanci Ogniwa Prewencji w Kleszczewie będą dysponować własnym radiowozem, a w przyszłym roku siedzibą w pełni przygotowaną do pełnienia służby i obsługi mieszkańców.

Wysoko oceniony został przez Komendę Miejską w Poznani pomysł na umieszczenie w tym samym budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej (obie instytucje ściśle współpracują na co dzień.) Za skoncentrowaniem możliwości, którymi dysponuje Gmina w kierunku stworzenia odpowiednich podstaw instytucjonalnych zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przemawia fakt, że jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa w gminie Kleszczewo oraz w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego (i nie tylko), wysoki wskaźnik przestępczości i niskie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców są jednoznacznie związane z potencjałem, jaki jest zaangażowany na rzecz prewencji i represji wobec sprawców przestępstw i wykroczeń.

Podnoszone przez Państwo w liście kwestie oświetlenia ulicznego i monitoringu mają znaczenie drugorzędne, aczkolwiek ważne i niewątpliwie leżą w sferze możliwej współpracy mieszkańców na rzecz własnego bezpieczeństwa i wsparcia odpowiedzialnych za tą sferę instytucji. O tym, że brak oświetlenia ulicznego nie jest czynnikiem decydującym w przypadku najbardziej obecnie dokuczliwego problemu kradzieży świadczy fakt, iż przestępstwa te są dokonywane zarówno w dzień (nawet w obecności właścicieli mienia), jak i w nocy. Największa koncentracja przestępstw i wykroczeń występowała dotąd na nowych osiedlach mieszkaniowych w Tulcach, wyposażonych w oświetlenie uliczne. Świadczą o tym również doświadczenia z czasu, gdy w późnych godzinach nocnych stosowano w naszej gminie przerwę w oświetleniu odnotowywano  nawet  wówczas  niewielki,   ale jednak  spadek   liczby  zdarzeń. Również monitoring nie daje gwarancji rozwiązania problemu, gdyż Gmina nie jest w stanie (i pytanie czy byłaby na to zgoda) objąć kamerami wszystkich zagrożonych przestępczością   miejsc   (min.   wszystkich   posesji),   a   przestępca   zwykle   jest zabezpieczony  przed  rozpoznaniem  przez  kamerę  –  należy jednak jednocześnie zauważyć, że oko kamery niejednokrotnie przyczyniło się do ujawnienia sprawcy wykroczenia.

Reasumując, priorytetem są działania na rzecz zapewnienia mechanizmów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy w postaci przywrócenia roli Policji. Współpraca mieszkańców, pomoc sąsiedzka, środki indywidualnej ochrony, jak również wsparcie możliwości budżetu gminy w celu poprawy bezpieczeństwa, to działania, które mogą znacznie przyczynić się do sukcesu w zwalczaniu przestępczości na terenie naszej gminy.

Odpowiadając na postawione przez Państwa pytania:

1. Czy w planach inwestycyjnych Gminy przewidziana jest budowa oświetleniana nowo powstających osiedlach w Gowarzewie i w jakim terminie?

Odpowiedź: W budżecie na bieżący rok uwzględnione zostały jedynie niewielkie środki na oświetlenie. Są to kwoty przeznaczone na ten cel w budżetach sołectw – zwykle inicjatywy tego typu wspierane są także z budżetu Gminy. W przyszłości zakłada się kompleksowe rozwiązanie problemu na terenie całej gminy, jednak podanie obecnie harmonogramu działań nie jest możliwe. Inwestycje związane z budową nowych punktów świetlnych, o ile nie są częścią nowej inwestycji drogowej lub modernizacji nie mają dodatkowych źródeł finansowania. Obecnie Gmina musi skoncentrować się na zapewnieniu udziału własnego w przedsięwzięciach mających szansę na pozyskanie wsparcia zewnętrznego, zwłaszcza z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ile wynosi szacunkowy koszt postawienia jednej lampy?

Odpowiedź: Koszt inwestycji realizowanej przez Gminę zależy od wyniku przetargu. Rozstrzygnięcia mogą różnić się nawet kilkadziesiąt procent. Np. wyliczony do ostatnio realizowanej inwestycji oświetleniowej w Gowarzewie na ulicy Tuleckiej koszt po przetargu za ułożenie 40m linii kablowej, montaż słupa i oprawy wraz z wysięgnikiem to 5350 zł (materiał + wykonawstwo). Koszt całej inwestycji zależy od liczby opraw – w kosztorysie należy uwzględnić środki na zakup szafki z licznikiem i sterownikiem – w przetargu 1417 zł, a także koszt opracowania dokumentacji. Wyniki przetargu zależą od wielu czynników, być może mogą być niższe, ale też znacznie wyższe od podanych powyżej, np. cena szafki z osprzętem wg kosztorysu inwestorskiego w tym przypadku wynosiła ponad 4,5 tys. zł. Biorąc pod uwagę nowo powstałe ulice, obecnie na terenie gminy jest potrzebnych ponad 500 opraw, co przy podanych przykładowych kosztach oznacza wydatek rzędu 3 min zl. Nadwyżka dochodów bieżących gminy nad wydatkami bieżącymi (z uwzględnieniem spłat zobowiązań), która określa możliwości inwestycyjne, wynosi w tegorocznym budżecie niespełna 0,6 min zł,

3. Czy w praktyce Urzędu praktykowana jest konsultacja społeczna takiej inwestycji?

Odpowiedź: Najczęściej konsultacji poddawane są rozwiązania dotyczące budowy ulic -zwykle elementem takiej inwestycji jest także oświetlenie uliczne. W przypadku Gowarzewa. najprawdopodobniej budowa oświetlenia ulicznego wyprzedzi budowę ulic ze względu na planowaną w przyszłości budowę kanalizacji. W przypadku zainteresowania ze strony mieszkańców zawsze istnieje możliwość przedyskutowania założeń danej inwestycji,

4. Czy w przypadku braku środków w budżecie Gminy na pokrycie kosztów całości takiej inwestycji, lub jej przyśpieszenia, możliwa jest partycypacja w kosztach budowy mieszkańców zainteresowanych ulic?

Odpowiedź: Jest taka możliwość, choć w praktyce występuje bardzo rzadko.

5. Czy Gmina byłaby zainteresowana w zamontowaniu monitoringu we wsi Gowarzewo (pięciu kamer na wylotowych ulicach Gowarzewa), ewentualnie oszacowaniu kosztu takiej inwestycji i pomocy mieszkańcom w realizacji takiego postulatu.

Odpowiedź: Gmina rozważa możliwość wykonania monitoringu gminy, jednak przeprowadzone dotąd rozmowy z wykonawcami systemów nie pozwalają na nadmierny optymizm odnośnie efektywności tego rodzaju zabezpieczeń dla większego obszaru . Obecnie pod dyskusję poddałem propozycję zakupu kilku kamer mobilnych, które by można instalować w miejscach, w których pojawiają się szczególne zagrożenia. Taki zakup wychodzi zapewne na przeciw Państwa propozycji.

 Odpowiedzi na pismo udzielił: Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz