Od 1 marca 2015 urzędy gmin mają dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych, czyli centralnej bazy danych.

W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Zdecydowanie ułatwi to załatwianie spraw w Urzędach.

 

 

 

Najważniejsze zmiany dla Nas to:

 1. Odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu będzie można uzyskać w dowolnym USC w Polsce, a nie tak jak obecnie w urzędzie, który taki akt sporządził.
 2. Związki małżeńskie będzie można zawierać poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności. Warunkiem będzie wskazanie miejsca zapewniającego zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości. W myśl nowych przepisów będzie to kosztować przyszłych małżonków 1000 zł.
 3. Nie będzie potrzeby dostarczania odpisów aktów stanu cywilnego niezbędnych do załatwienia spraw.
 4. Numer PESEL noworodka będzie można uzyskać przy sporządzeniu aktu urodzenia.

Najważniejsze zmiany, dotyczące spraw związanych z meldunkami:

 1. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy nadal będzie można dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika tylko w organie gminy, na terenie której zamieszkaliśmy. Przy zameldowaniu osób małoletnich nie będzie już obowiązku przedkładania do wglądu odpisów aktów urodzenia.
 2. Wymeldowania będzie można dokonać w organie właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Istnieje też możliwość wymeldowania  w  organie właściwym przy dokonywaniu nowego zameldowania. Pojawi się również możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną przez ePUAP.
 3. Zgłoszenia wyjazdu na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy poza granice kraju można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego i zmieniają się zasady jego wydawania:

 1. Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym organie gminy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl
 2. Wszystkie dowody wydane przed dniem 1.03.2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
 3. Zmiana adresu dokonana przed 1.03.2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
 4. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 5. Do wniosku należy załączyć 1 fotografię paszportową wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 6. Dowód osobisty będzie odbierany w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
 7. Nie będzie obowiązku dołączania do wniosków odpisów aktów stanu cywilnego.
 8. Osoby, które skończą 18 lat będą mogły wystąpić o wydanie dowodu osobistego na 30 dni przed datą urodzin, a nie jak dotychczas miało to miejsce po ukończeniu 18 roku życia.
 9. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego wydania.
 10. W nowym dowodzie osobistym nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz skanu podpisu posiadacza dowodu.
 11. Nowe dowody będą miały dodatkowe zabezpieczenia (m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Opisy pól będą także po angielsku. Nie będzie informacji o kolorze oczu, wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Nie będzie także adresu zameldowania.

Format nowego dowodu osobistego

14c575a2-c0b7-11e4-8294-0025b511229e.png

229fc088-c0b7-11e4-b2b1-0025b511229e.png