Zgodnie ze zleceniem jakie Zarząd Dróg Powiatowych podpisał z biurem projektowym Pracowania ELITON przeanalizowano 3 korytarze przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. Zamawiający określił równy dla wszystkich wariantów punkt początkowy, tj. na dawnej drodze krajowej nr 11 w okolicach węzła S11 Poznań Północ (Złotkowo) oraz trzy różne punkty końcowe na drodze ekspresowej S5, tj. węzeł Iwno, węzeł Kostrzyn (z dojazdem drogą krajową nr 92) i węzeł Kleszczewo. Na tej podstawie Projektant wpisał 3 warianty obwodnicy w możliwe najlepszy sposób pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Na etapie wykonywania koncepcji projektowej przeprowadzono całoroczną inwentaryzację przyrodniczą, która określiła kolizje wariantów z chronionymi siedliskami przyrodniczymi  i stanowiskami chronionych zwierząt. Warianty obwodnicy przecinają następujące obszary chronione:

  • obszary o znaczeniu dla Wspólnoty Biedrusko oraz Dolina Cybiny,
  • otulinę rezerwatu Meteoryt Morasko – przebieg poza granicami otuliny,
  • Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka,
  • Obszar chronionego krajobrazu Biedrusko.

Na terenie gminy Suchy Las i przy granicy miasta Poznania wszystkie warianty przebiegają po skraju poligonu wojskowego Biedrusko.

 

Zaprojektowane warianty obwodnicy zostały przedstawione mieszkańcom poszczególnych gmin na spotkaniach informacyjnych. Wynikiem spotkań było wykonanie kilku przesunięć tras w stosunku do Studium Korytarzowego. Również propozycje zgłaszane przez Samorządy zostały uwzględnione w miarę możliwości technicznych i środowiskowych.

 

Trasy wariantów przecinają rzekę Wartę i mniejsze doliny rzek Główna i Cybinę. Przekraczają trzy linie kolejowe, w tym dwie dwutorowe zelektryzowane. Kolidują z ważnymi urządzeniami infrastruktury technicznej między innymi takimi jak : rurociąg naftowy Przyjaźń, linie energetyczne najwyższych napięć NN220kV i wysokich napięć WN110kV oraz gazociąg wysokiego ciśnienia. Trasy wariantów obwodnicy udało się przeprowadzić po terenach mało zurbanizowanych, nie przecinających obszarów działalności gospodarczej oraz z niewielką ilością budynków mieszkalnych i gospodarczych przewidzianych do rozbiórki.

 

Kolejnym etapem było złożenie w grudniu 2016r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Warunkiem złożenia wniosku było wskazanie przez zamawiającego (ZDP) / Projektanta, spośród zaprojektowanych tras, wariantu preferowanego. Z analizy wielokryterialnej wariantów wynikło, że najkorzystniejsze pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym jest połączenie wariantu I na odcinku S11 węzeł Poznań Północ (Złotkowo) – Uzarzewo z wariantem III na odcinku Uzarzewo (bez miejscowości) – S5 Węzeł Kleszczewo, którą to trasę obwodnicy wskazano jako wariant preferowany.

 

Połączenie wariantów I i III jako wariant preferowany spełnia podstawowy cel obwodnicy okrężnej Aglomeracji Poznańskiej. W ruchu okrężnym wokół miasta Poznania z wykorzystaniem dotychczasowych dróg szybkiego ruchu: autostrady A2, zachodniej obwodnicy S11 oraz wschodniej obwodnicy S5 wariant preferowany jest krótszy od wariantu I przez węzeł Iwno o 12km i od wariantu II przez Skałowo do węzła Kostrzyn o 9km.  Jest to wariant najlepszy pod względem ochrony środowiska, ponieważ w najmniejszym stopniu narusza tereny cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000. Istnieje również możliwość, że przy wyborze tego wariantu uzyska się najmniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz wystąpi niewielkie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Trasa przebiega najbliżej wschodniej strony miasta Poznania przez co będzie miała najlepszą dostępność dla użytkowników dróg Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania.

 

Preferowana trasa składa się z wariantu I odcinek : S11 Węzeł Poznań Północ (Złotkowo) – Uzarzewo długości 25,4 km i wariantu III odcinek Uzarzewo – S5 Węzeł Kleszczewo długości 12,0 km, co daje całkowitą długość obwodnicy 37,4 km . Przyszłościowo odcinek ten wpisuje się w południowy przebieg obwodnicy okrężnej aglomeracji, tj. drogę wojewódzką nr 434 odcinek Kleszczewo – Kórnik.

 

Należy podkreślić, że wariant preferowany został wskazany na potrzeby złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie jest to jeszcze ostateczny przebieg obwodnicy. Ostateczna decyzja o przebiegu obwodnicy zostanie ustalona na podstawie analizy przedstawionych 4 wariantów trasy ( 3 wariantów podstawowych oraz 1 wariantu łączonego jako preferowanego) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Załącznik dotyczący Gowarzewa : http://zdp.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/05/warianty-IIIIII_cz4.pdf

 

Źródło : http://zdp.poznan.pl/budowa-polnocno-wschodniej-obwodnicy-aglomeracji-poznanskiej/

 

wezel-gowarzewo-obwodnica2