Od 07 lipca 2015r. do  07 sierpnia 2015r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne do postanowień Uchwał w sprawie podziału Sołectwa Gowarzewo oraz celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo.

Konsultacje  przeprowadzone zostaną w trybie ankiety konsultacyjnej polegającej na:

1)  udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za przyjęciem statutu Sołectwa………………. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr………… do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015r. ?”

2) zgłoszeniu uwag/wniosków do statutu.

3) Wyrażenie opinii polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, o którym  mowa w ust. 1 pkt. 1  poprzez umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce w pytaniu ankiety: „JESTEM ZA”, ”JESTEM PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, zgłoszeniu uwag/wniosków w pkt. 2 ankiety oraz wypełnieniu danych i podpisaniu ankiety.

4) Uprawnionymi do  wzięcia udziału  w konsultacjach  projektów STATUTÓW SOŁECTW  są mieszkańcy poszczególnych sołectw.

5) Wypełnione formularze ankiet należy dostarczyć  do sekretariatu Urzędu Gminy  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, na adres poczty e-mail: urzad@kleszczewo.pl (skan wypełnionej ankiety)   albo przez sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia   2015r.

6) Projekty Statutów SOŁECTW  oraz ankiety konsultacyjne  stanowią odpowiednio  załączniki   od Nr 1 do Nr 14 :